1. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding of offerte van Alledaags B.V. gevestigd te Groningen en ingeschreven bij de Kamer van koophandel onder nummer: 64645673 (hierna: ‘Alledaags’) ter zake van door haar te leveren diensten en maken integraal onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen Alledaags en haar wederpartij (hierna: ‘Opdrachtgever’), de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen Opdrachtgever en Alledaags gesloten overeenkomsten.
 2. Afwijkingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze nadrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten en worden, voor zover nodig, uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht. De nietige of vernietigde bepaling dient, voor zover mogelijk en zo veel mogelijk, in overeenstemming met de (overige) bepalingen van deze algemene voorwaarden te worden uitgelegd. Alledaags en Opdrachtgever treden zo nodig in overleg met het doel om een nieuwe bepaling overeen te komen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling.


2. Aanbieding, offerte en bevestiging

 1. Aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en zijn 2 maanden geldig, tenzij anders aangegeven.
 2. De in de offerte genoemde prijzen en aanbiedingen gelden uitsluitend voor de daarin genoemde diensten en/of zaken en/of software. Indien buiten hetgeen in de offerte is omschreven nog andere diensten en/of zaken en/of software wordt/worden geleverd, dan worden deze als meerwerk/meerkosten in rekening gebracht. Onder meerwerk dienen in ieder geval te worden verstaan: wijzigingen van de (systeem)specificaties in het functioneel ontwerp van de programmatuur en/of gewijzigd ontwerp van de website nadat deze door Opdrachtgever zijn goedgekeurd, alsook het werk dat is ontstaan als gevolg van deze wijzigingen.
 3. Alledaags kan niet worden gehouden aan haar offertes en aanbiedingen indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat deze een kennelijke verschrijving of vergissing bevatten.
 4. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 5. Opdrachten dienen door Opdrachtgever schriftelijk of per e-mail te worden bevestigd. Indien Opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks al dan niet stilzwijgend mee instemt dat Alledaags een aanvang met het uitvoeren van de opdracht of werkzaamheden maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden Alledaags eerst nadat deze schriftelijk door Alledaags zijn bevestigd.
 6. Wanneer Opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan Alledaags wenst te verstrekken of de opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, dient zij Alledaags, onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte te stellen.


3. De uitvoering van de overeenkomst

 1. Alledaags zal zich inspannen om de overeenkomst naar beste kunnen en onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap nakomen. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijze nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken.
 2. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waar Alledaags om verzoekt en/of waarvan Opdrachtgever rdelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst door Alledaags, tijdig aan Alledaags worden verstrekt.
 3. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Alledaags mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen. Zolang de gegevens of materialen niet aan Alledaags zijn verstrekt heeft Alledaags het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Een door Alledaags opgegeven termijn voor het volbrengen van de opdracht heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt.
 5. Indien is overeengekomen dat Opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de opdracht apparatuur en/of materialen en/of gegevens en/of informatiedragers aan Alledaags ter beschikking stelt, is Opdrachtgever verplicht er zorg voor te dragen dat deze voldoen aan de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke specificaties. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juiste keuze en tijdige beschikbaarheid van telecommunicatiefaciliteiten indien Alledaags daar op verzoek van Opdrachtgever gebruik van maakt bij haar dienstverlening.
 6. Indien de werkzaamheden in fasen of onderdelen worden uitgevoerd, kan Alledaags de uitvoering van die fasen of onderdelen tot een volgende fase of onderdeel opschorten tot Opdrachtgever de resultaten van de vorige fase of onderdeel schriftelijk heeft goedgekeurd.
 7. Overeengekomen termijnen betreffen nooit een fatale termijn. In geval van overschrijding van een uitvoeringstermijn, dient Opdrachtgever Alledaags onverwijld, schriftelijk en behoorlijk in gebreke te stellen, waarbij aan Alledaags een redelijke termijn voor nakoming gegeven wordt, voordat Opdrachtgever zich op de (gevolgen van de) overschrijding van de termijn kan beroepen.
 8. Tenzij anders is overeengekomen behoren het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van Opdrachtgever voldoen aan wettelijke- of kwaliteitsnormen, niet tot de opdracht van Alledaags.
 9. Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het product of dienst te controleren en goed te keuren.
 10. Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan Alledaags te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan Opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard en de mogelijkheid om zich op de klachten te beroepen zullen zijn vervallen.


4. Inschakelen van derden

 1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Alledaags het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, in dat geval zal Alledaags op voorhand overleggen met Opdrachtgever over de kosten die de derde daarvoor in rekening zou willen brengen.
 2. Tenzij anders is overeengekomen, worden opdrachten aan derden, in het kader van de totstandkoming van het product of dienst, door of namens Opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van Opdrachtgever kan Alledaags, voor rekening en risico van Opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding afspreken.
 3. Indien Alledaags op verzoek van Opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan Alledaags namens Opdrachtgever offertes aanvragen.
 4. Indien bij de uitvoering van de opdracht Alledaags volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan Opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de toeleverancier met betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit, hoedanigheid en levering van deze goederen of diensten ook gelden jegens Opdrachtgever.


5. Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, berusten alle in het kader van de overeenkomst door Alledaags ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken en andere voortbrengselen van de geest, zoals onder andere (web)applicaties en software en de lay-out daarvan uitsluitend bij Alledaags of haar licentiegevers. voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Alledaags daartoe bevoegd.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor Opdrachtgever.
 3. Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Alledaags te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het Opdrachtgever niet toegestaan om, zonder voorafgaande toestemming, het werk zonder vermelding van de naam van Alledaags openbaar te maken of te verveelvoudigen.
 4. Tenzij anders is overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Alledaags tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films, broncode en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van Alledaags, ongeacht of deze aan Opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.
 5. Alle door Alledaags verstrekte stukken, zoals adviezen, designs, schetsen, tekeningen en software, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om deze zonder voorafgaande toestemming van Alledaags te verveelvoudigen, openbaar te maken of op enigerlei wijze ter kennis van derden te brengen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 6. De op programmatuur (waaronder begrepen maatwerkprogrammatuur en standaardprogrammatuur) betrekking hebbende bron- en objectcode(s) en technische en functionele ontwerpen worden nimmer in eigendom overgedragen aan Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien en voorzover bron- en objectcode(s) en functionele- en technische ontwerpen aan Opdrachtgever worden overgedragen behoudt Alledaags te allen tijde het gebruiksrecht daarvan. Dit gebruiksrecht omvat in ieder geval de uitoefening van door Alledaags jegens derden te verlenen diensten, waaronder begrepen de ontwikkeling van programmatuur.
 7. Na het voltooien van de opdracht hebben noch Opdrachtgever noch Alledaags jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.


6. Gebruik en licentie

 1. Wanneer Opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Alledaags, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het product voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het product, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan Alledaags bekend te zijn gemaakt.
 2. Opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van Alledaags niet gerechtigd het product ruimer of op andere wijze te (laten) gebruiken dan is overeengekomen. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige- of definitieve product, heeft Alledaags recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, onverminderd het recht van Alledaags een vergoeding voor de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.
 3. Het is Opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elke in het kader van de opdracht aan Opdrachtgever verstrekte licentie komt te vervallen:

a. vanaf het moment dat Opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, tenzij de tekortkoming van Opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is;

b. indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, tenzij de gevolgen hiervan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid.

  1. Alledaags heeft met inachtneming van de belangen van Opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.


7. Honorarium en bijkomende kosten

 1. Alledaags zal de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen aan Opdrachtgever factureren. Alledaags mag dat per e-mail doen. Alledaags heeft tevens het recht om periodiek verschuldigde bedragen voorafgaand aan de levering van diensten in rekening te brengen.
 2. De betalingstermijn van een factuur is 14 dagen na factuurdatum, tenzij expliciet anders is overeengekomen.
 3. Indien Opdrachtgever 14 dagen na de betalingstermijn nog niet volledig heeft betaald, is hij automatisch in verzuim, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist. Alledaags is alsdan gerechtigd zonder nadere mededeling die levering van haar diensten en werkzaamheden op te schorten en Opdrachtgever is over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd.
 4. Indien Opdrachtgever in verzuim is, is Opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke- als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, juristen, deurwaarders en incassobureaus.
 5. Eventueel door Alledaags voor Opdrachtgever gehoste websites mogen zonder nadere waarschuwing ontoegankelijk worden gemaakt totdat de openstaande bedragen, rente en dergelijke zijn voldaan.
 6. Indien Alledaags door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige-, deugdelijke- en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde- hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door Alledaags gehanteerde honorariumtarieven.
 7. Indien de honorering op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van Opdrachtgever, heeft Alledaags na een opgave van Opdrachtgever het recht de administratie van Opdrachtgever door een door Alledaags te kiezen accountant te laten controleren. Indien de uitkomst van de controle door de accountant meer dan 2% of € 100,= afwijkt van de opgave en de afrekening door Opdrachtgever, komen de kosten van deze controle voor rekening van Opdrachtgever.


8. Betaling

 1. Betalingen dienen plaats te vinden binnen 10 werkdagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door Alledaags nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is Opdrachtgever in verzuim en is hij rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door Alledaags gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke- en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 200,- excl. btw.
 2. Alledaags heeft het recht haar honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.
 3. Opdrachtgever verricht de aan Alledaags verschuldigde betalingen zonder korting of verrekening, behoudens verrekening met op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die hij aan Alledaags heeft verstrekt. Opdrachtgever is niet gerechtigd betaling van facturen van reeds verrichte werkzaamheden op te schorten.


9. Opzegging en ontbinding van de overeenkomst

 1. Wanneer Opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.
 2. Indien de overeenkomst door Alledaags wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door Opdrachtgever, dient Opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van Opdrachtgever op grond waarvan van Alledaags redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.
 3. De schadevergoeding als bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door Alledaags op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede tenminste 30% van het resterende deel van het honorarium dat Opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.
 4. Zowel Alledaags als Opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of (voorlopige) surséance van de andere partij. Ingeval van faillissement van Opdrachtgever heeft Alledaags het recht het verstrekte gebruiksrecht te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.
 5. In geval van ontbinding door Opdrachtgever wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen door Alledaags zullen de reeds geleverde prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Opdrachtgever bewijst dat Alledaags ten aanzien van die prestaties in verzuim is.
 6. Bedragen die Alledaags vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
 7. Wanneer de werkzaamheden van Alledaags bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden.


10. Garanties en vrijwaringen

 1. Alledaags garandeert dat het geleverde door of vanwege hem/haar is ontworpen en of geproduceerd en dat, indien er auteursrecht op het product rust, hij/zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Alledaags of door Alledaags bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Alledaags voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.


11. Aansprakelijkheid

 1. Alledaags is in het kader van de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst niet aansprakelijk behoudens in de gevallen hieronder genoemd en ten hoogste tot de daarbij vermelde limieten.
 2. Alledaags is niet aansprakelijk voor:
 1. fouten of tekortkomingen in het materiaal dat door Opdrachtgever ter hand is gesteld;
 2. misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van Opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige-, deugdelijke- en duidelijke gegevens/materialen;
 3. fouten of tekortkomingen van door of namens Opdrachtgever ingeschakelde derden.
 4. gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.
 5. fouten of tekortkomingen in het product indien Opdrachtgever zijn goedkeuring daarop heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en daar geen gebruik van heeft gemaakt.
 6. fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien Opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest.
 7. gebrekkig functioneren van het product binnen bijvoorbeeld nieuwe browser of os-versies die ten tijde van ontwikkeling van het product nog niet beschikbaar waren of die niet in de offerte gespecificeerd zijn.
  1. Indien en voor zover Alledaags aansprakelijk is, is zij uitsluitend aansprakelijk voor aan hem toerekenbare, directe schade. Onder directe schade wordt enkel verstaan:
 1. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 2. de eventuele redelijke kosten noodzakelijk om een gebrekkige prestatie van Alledaags aan de overeenkomst te laten beantwoorden;
 3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
  1. Aansprakelijkheid van Alledaags voor alle overige dan de hiervoor in lid 3 genoemde schade, zoals indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, verminkte- of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
  2. De totale aansprakelijkheid van Alledaags voor schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Alledaags van haar verplichtingen onder de overeenkomst, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag gelijk aan de vergoedingen die Opdrachtgever aan Alledaags in de laatste vijf (5) maanden heeft betaald.
  3. In geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Alledaags, zulks te bewijzen door Opdrachtgever, komen de uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid te vervallen.
  4. Partijen kunnen alleen aanspraak maken op vergoeding van hun schade als bedoeld wanneer de benadeelde partij de tekortschietende en/of onrechtmatig handelende partij schriftelijk in gebreke stelt en deze laatste partij niet binnen de gestelde termijn is overgegaan tot correcte nakoming en/of opheffing van de onrechtmatige situatie. De verplichting tot ingebrekestelling vervalt indien nakoming of herstel blijvend onmogelijk is.
  5. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.


12. Overmacht

 1. Geen van de partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting, daaronder begrepen enige wettelijke en/of overeengekomen garantieverplichting, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht aan de zijde van Alledaags wordt ondermeer verstaan: storingen van publieke infrastructuur die normaliter voor Alledaags beschikbaar is, en waar de levering van diensten afhankelijk van is, maar waarover Alledaags geen feitelijke macht kan uitoefenen, storingen als gevolg van computercriminaliteit (zoals (D)DOS-aanvallen) of al dan niet succesvolle pogingen om netwerkbeveiligingen te omzeilen, overheidsmaatregelen, stakingen en gebrekkigheid van zaken, apparatuur or programmatuur waarvan Opdrachtgever het gebruik heeft voorgeschreven.
 2. Indien een overmachtsituatie langer dan zestig dagen duurt, heeft iedere partij het recht om de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zijn.


13. Overige bepalingen

 1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met Alledaags gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.
 2. Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.
 3. Alledaags behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen treden in werking veertien dagen na de dag waarop de wijzigingen zijn bekend gemaakt, tenzij in de bekendmaking een latere datum van inwerkingtreding is vermeld. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Indien Opdrachtgever een wijziging niet wil accepteren, dient Opdrachtgever dat binnen twee weken na hiermee bekend te zijn geworden schriftelijk gemotiveerd mede te delen aan Alledaags. Alledaags kan daarop de wijzigingen heroverwegen. Indien Alledaags vervolgens de wijziging niet intrekt, kan Opdrachtgever binnen 5 werkdagen nadien de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.
 4. Op de overeenkomst tussen Alledaags en Opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.
 5. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het Arrondissement waar Alledaags gevestigd is.

info@alledaags.nl